disclaimer


Disclaimer

Artikel 1 Algemeen
1.1 De algemene voorwaarden van SMSdienst zijn van toepassing op alle overeenkomsten van een gebruiker aangegaan met SMSdienst.
1.2 Een overeenkomst komt tot stand als de gebruiker het elektronisch aanvraagformulier heeft ingevuld en verzonden.
1.3 Bij het sluiten van een overeenkomst met SMSdienst aanvaardt de gebruiker de algemene voorwaarden.

Artikel 2 Gebruiksbeperkingen
2.1 De gebruiker van SMSdienst zal zich houden aan de wettelijke en overige voorwaarden voor het gebruik van sms-verkeer met derden. Het is niet toegestaan sms-berichten te verzenden:

met een racistische of discriminerende inhoud of een andere inhoud die kwetsend is voor anderen.
die virussen bevatten die schade aan kunnen brengen.

Artikel 3 Misbruik
3.1 Bij het niet naleven van de algemene voorwaarden of misbruik van de dienst door gebruiker, is SMSdienst gerechtigd de overeenkomst te ontbinden en de verzendingen voor de gebruiker stil te leggen.
3.2 Indien SMSdienst schade oploopt door misbruik van de gebruiker is zij gerechtigd deze schade te verhalen op de gebruiker.

Artikel 4 Beëindigen overeenkomst
4.1 De overeenkomst wordt automatisch beëindigd als gebruiker na de gratis periode enkele weken geen gebruik meer maakt van het systeem.
Wanneer de gebruiker een abbonnement heeft, kan deze via e-mail opgeheven worden. Aan het eind van het lopende kalender jaar zal de overeenkomt automatisch doorlopen.

Artikel 5 Betaling
5.1 Betaling geschiedt na verzending van een factuur middels bankgiro-overschrijving of automatische incasso.

Artikel 6 Overmacht
6.1 Onder overmacht wordt een onvoorziene omstandigheid verstaan, die niet aan SMSdienst kan worden toegerekend. Het gaat hierbij onder meer om werkstaking, brand, oorlog, bedrijfsstoringen.
6.2 De schade die de gebruiker door de overmachtsituatie oploopt kan hij niet verhalen op SMSdienst.

Artikel 7 Geschillen
7.1 Op alle rechten, verplichtingen en overeenkomsten waarop de algemene voorwaarden van toepassing zijn, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
7.2 Alle geschillen tussen partijen zullen worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in Nederland.

Snel en effectief uw klant informeren
Lage kosten, hoog rendement
Hoge waardering van klanten